ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В SKYPE УРОЦИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ULTIMATUMENGLISH.COM

1. Организатор и обвързаваща сила на правилата
1.1. Skype уроците се организират и провеждат от „АВЕСТ" ООД, ЕИК 203959703, със седалище и адрес на управление България, гр. София, ул. Кедър 8, за краткост по-долу наречено „Организатор".

1.2. Официалните правила за участие в Skype уроците са публично оповестени и са достъпни на интернет страницата на Организатора: https://www.ultimatumenglish.com. Организаторът на Skype уроците си запазва правото да допълва или променя настоящите официални правила, като промените влизат в сила от момента на оповестяването им на посочения Интернет адрес.

1.3. С регистрацията си за участие в Skype урок и заплащането на съответната такса, в съответствие с т. 4.2, Участникът приема и заявява, че се съгласява и ще спазва настоящите правила.

2. Определения и термини
2.1. Общите правила – настоящите Общите правила за участие в Skype уроци.

2.2. Участник – всяко дееспособно физическо лице, отговарящо на изискванията на т. 3.1 от тези Общи правила, и заплатило таксата за участие.

2.3. Организатор – юридическо лице, организиращо и провеждащо Skype уроци.

2.4. Skype урок е урок по разговорен английски език, който се провежда в платформата Skype.

2.5. Договор – постигнато споразумение между Организатора и Участника, въз основа на неговото съгласие, относно Общите правила, попълване на Заявката за участие и заплащане на такса за участие.

2.6. Официален сайт на Организатора – интернет страница https://www.ultimatumenglish.com.

2.7. Официалната Facebook страница на Организатора – интернет страница https://www.facebook.com/468119166859215

2.8. Заявка за участие – попълване на формата за регистрация за участие от физическо лице, отговарящо на изисквания на т. 3.1, която е достъпна на интернет страница http://www.ultimatumenglish.com

2.9. Ценови пакети – пакет от услуги, който Участникът избира при попълване на Заявката за участие. Това са, съответно ценовите пакети за провеждане на Skype урок, които са описани в Официалния сайт на Организатора.

3. Право на участие в Skype урок
3.1. Участник в Skype урок може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 16 (шестнадесет) години.

4. Регистрация за участие в Skype урок, и плащане на таксата
4.1. Обявления, реклами, ценоразписи и друга информация, поместена в Официален сайт на Организатора, представляват покана за сключване на договор между Организатора и Участниците. Клаузите на настоящите условия и правила представляват неразделна част от сключения договор.

4.2. За участие в Skype урок всеки Участник попълва регистрационна форма на интернет страницата http://www.ultimatumenglish.com, като посочва име, фамилия, актуална електронна поща и телефон за контакт, избраният ценови пакет, както и дата и час за провеждане на урока, след което извършва плащане на таксата за участие според избрания ценови пакет.

4.3. С регистрацията си и заплащане на указаната такса за участие, Участникът заявява, че е запознат и приема Общите правила и Политиката на поверителност, и се задължава да ги спазва.

4.4. С регистрацията си и заплащане на указаната такса за участие, Участникът потвърждава, че е запознат, че персонален компютър и връзка с интернет са необходими за провеждане на Skype урок.

4.5. За да бъде запазен резервиран час за провеждане на Skype урок, таксата за същия трябва да бъде заплатена по банков път до 24 часа след извършване на регистрацията. Заплащането на таксата се извършва чрез банков превод по следните реквизити:

Банка: УниКредит Булбанк АД
Получател: Авест ООД
IBAN BG67UNCR70001522556260
BIC UNCRBGSF
Основание: скайп - фамилия, дата, време
След заплащане на таксата участника трябва да изпрати скан или скриншот на платежното нареждане на имейл адрес coach@ultimatumenglish.com.

4.6. В случай, че плащането не е извършено до 24 часа след регистрацията, резервацията на съответните дата и час за провеждане на Skype урок могат да бъдат отменени, анулирани или освободени за регистрация от друг участник.

4.7. Организаторът приема за актуална посочената в регистрационната форма електронна поща от страна на Участника.

4.8. Cлед получаване на таксата за участие, Организаторът изпраща на Участника на посочената в регистрационната форма електронна поща потвърждение за регистрацията, часа и датата на провеждане на Skype урока. Договорът между Участника и Организатора се счита за сключен от момента на изпращане от Организатора към Участника на потвърждението.

4.9. Организаторът не възстановява и не връща таксата за участие при отказ от участие след извършване на регистрацията и заплащане на таксата за участие.

5. Условия и начин на провеждане на Skype урок
5.1. Уроците се провеждат през програмата Skype, посредством аудио или видео чат (по желание на участника). В случай, че участника не избере една от двете форми на провеждане на урока, същият се провежда чрез аудио чат.

5.2. За да участва в урока участникът трябва да разполага с устройство с достъп към интернет и инсталирана програма Skype. Препоръчваме ви да проверите работата и изправността на програмата преди началото на урока.

5.3. Резервацията на дата и час за провеждане на Skype урок може да бъде отменена поради технически причини при следните условия:

5.3.1. В случай, че резервацията е платена, същата може да бъде отменена от участника не по-късно от 24 часа преди началото на урока. В този случай урокът може да бъде пренасрочен за друга дата и час, които трябва да бъдат в рамките на един месец от датата и часа на отменения урок. Новата дата и час за провеждане на урока се съгласуват между преподавателя и участника и са в удобно и за двамата време.

5.3.2. В случай, че резервацията е платена и бъде отменена по-малко от 24 часа преди началото на урока или участника не се яви на урока в уговорения час, заплатената такса за участие се губи и не се връща на участника.

5.4. В случай че преподавател не се явява на урок или има технически проблеми, които ограничават неговата възможност да проведе урока, заплатената такса не се удържа. В този случай урокът може да бъде пренасочен на друга дата в рамките на до 1 месец, като новата дата и час се съгласуват между участника и преподавателя, така че да бъдат в удобно и за двамата време. В случай на невъзможност да постигнат споразумение за нова дата и час за провеждане на урока, заплатената такса за участие се възстановява по банкова сметка на участника в срок до 7 работни дни.

5.5. В случай, че участникът закъснее за урока, врметраенето на урока не се удължава, като заплатената такса за участие не се възстановява нито частично, нито в пълен размер.

5.6. В случаите на пренасрочване на дата и часа за провеждане на урок, новите дата и час се уговарят между преподавателя и участника посредством писмена комуникация по имейл. Имейлът, който преподавателя използва за водене на писмена комуникация с участник е coach@ultimatumenglish.com.

6. Права и отговорности
6.1. Организаторът не поема отговорност за загуба или увреждане на данни, което може да доведе до загуба на записвания, закъснения или непълнота.

6.2. Организаторът има право да разпраща на участниците информация, свързана с провеждани от него курсове и други нови инициативи и др.

7. Авторско право
7.1. Всички материали, свързани с Skype уроците, предоставени от Организатора на Участника преди, по време и след провеждане на урока, на официалната си интернет страница или по друг начин, са обект на авторското право, което принадлежи на Организатора.

7.2. Участникът се задължава да не разпространява, преди, по време и след приключването на Skype уроците, по какъвто и да е начин публично или на трети лица и фирми материалите и Заданията, предоставени му във връзка с провеждането на уроците. Участникът няма право от свое или от чуждо име да показва, рекламира, възпроизвежда, използва, съхранява, превежда, преработва, публично представя, и/или копира, изцяло или частично предоставените му материали, без предварителното писмено съгласие на Организатора.

8. Лични данни
8.1. Регистрирайки се и участвайки в Skype уроци, Участниците дават съгласието си и предоставят на Организатора доброволно личните си данни (име, мобилен телефон, имейл адрес или други), за цели, свързани с участието им в уроците. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефонен номер за контакт и електронна поща по време и във връзка с Skype урок.

8.2. Всеки участник има право по всяко време да поиска от Организатора да заличи негови лични данни, като направи това писмено на адрес coach@ultimatumenglish.com, в резултат на което данните ще бъдат изтрити незабавно.

9. Други
9.1. Спорове между Организатора и Участници се решават чрез постигане на взаимна договореност. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентния български съд.