ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ULTIMATUMENGLISH.COM

1. Организатор и обвързаваща сила на правилата

1.1. Онлайн курсовете Ultimatum (Ultimatum) и The Tenses Mystery се организират и провеждат от „АВЕСТ" ООД, ЕИК 203959703, със седалище и адрес на управление България, гр. София, ул. Кедър 8, за краткост по-долу наречено „Организатор".

1.2. Официалните правила за участие в Ultimatum и The Tenses Mystery са публично оповестени и са достъпни на интернет страницата на Организатора: https://www.ultimatumenglish.com. Организаторът на двата онлайн курса си запазва правото да допълва или променя настоящите официални правила, като промените влизат в сила от момента на оповестяването им на посочения Интернет адрес.

1.3. С регистрацията си за участие, в който и да е от двата онлайн курса и заплащането на съответната такса, в съответствие с т. 4.2, Участникът приема и заявява, че се съгласява и ще спазва настоящите правила.


2. Определения и термини

2.1. Общите правила – настоящите Общите правила за участие в онлайн курсове по английски език „Ultimatum" и The Tenses Mystery.

2.2. Участник – всяко дееспособно физическо лице, отговарящо на изискванията на т. 3.1 от тези Общи правила, и заплатило таксата за участие.

2.3. Организатор – юридическо лице, организиращо и провеждащо онлайн курсове Ultimatum и The Tenses Mystery .

2.4. Онлайн курсове Ultimatum и The Tenses Mystery – услуга, състояща се от предоставяне на достъп на Участника до информационни материали в сферата на изучаване на английски език посредством Учебна платформа, описана в точка 2.6.

2.5. Договор – постигнато споразумение между Организатора и Участника, въз основа на неговото съгласие, относно Общите правила, попълване на Заявката за участие и заплащане на такса за участие.

2.6. Учебна платформа – онлайн базирана платформа на Организатора, достъпна на интернет страница http://www.class.ultimatumenglish.com и прилежащите към нея под-страници.

2.7. Официален сайт на Организатора – интернет страница https://www.ultimatumenglish.com .

2.8. Официалната Facebook страница на Организатора – интернет страница https://www.facebook.com/468119166859215

2.9. Заявка за участие – попълване на формата за регистрация за участие от физическо лице, отговарящо на изисквания на т. 3.1, която е достъпна на интернет страница http://www.ultimatumenglish.com .

2.10. Задание – задачите, които Участникът получава за самостоятелна практика към материалите за всеки един от дните на онлайн курсa Ultimatum.

2.11. Ценови пакети – пакет от услуги, който Участникът избира при попълване на Заявката на участие. Това са, съответно пакет Basic или Premium за курс Ultimatum или ценовия пакет за курс The Tenses Mystery, които са описани в Официалния сайт на Организатора.


3.
Право на участие в Ultimatum

3.1. Участник в онлайн курсове Ultimatum и The Tenses Mystery може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години.


4.
Регистрация за участие в онлайн курсове Ultimatum и The Tenses Mystery и плащане на таксата

4.1. Обявления, реклами, ценоразписи и друга информация, поместена в Официален сайт на Организатора, представляват покана за сключване на договор между Организатора и Участниците. Клаузите на настоящите условия и правила представляват неразделна част от сключения договор.

4.2. За участие в, който и да е от онлайн курсовете Ultimatum или The Tenses Mystery всеки Участник попълва регистрационна форма на интернет страницата http://www.ultimatumenglish.com, като посочва име, фамилия, актуална електронна поща и телефон за контакт, избраният ценови пакет и желаната продължителност на курса, когато това е възможно, след което извършва плащане на таксата за участие според избрания ценови пакет.

4.3. С регистрацията си и заплащане на указаната такса за участие, Участникът заявява, че е запознат и приема Общите правила и се задължава да ги спазва.

4.4. С регистрацията си и заплащане на указаната такса за участие, Участникът заявява, че има достатъчни познания по английски език, отговарящи на ниво Lower Intermediate (B1 по системата CEFR) или по-високо.

4.5. С регистрацията си и заплащане на указаната такса за участие, Участникът потвърждава, че е запознат, че персонален компютър и връзка с интернет са необходими за достъп до материалите в Учебната платформа.

4.6. Залащането на таксата се извършва през системата PayPal, EasyPay или чрез банков превод. При плащане с банкова карта, обработката на плащането, включително въвеждането на номера на картата, се случва на защитена страница на процесинговата система PayPal или EasyPay. Конфиденциалните данни на Участника, включително номер на банкова карта, не се предоставят на Организатора. При плащане Участникът посочва същото име и електронна поща, които е посочил при попълване на Заявката за участие.

4.7. Cлед получаване на таксата за участие, Организаторът изпраща на Участника на посочената в регистрационната форма електронна поща потребителско име и парола за достъп до профила му в Учебната платформа преди началната дата на избрания от него курс. Договорът между Участника и Организатора се счита за сключен от момента на изпращане от Организатора към Участника потребителско име и парола.

4.8. Организаторът не възстановява и не връща таксата за участие при отказ от участие след извършване на регистрацията и заплащане на таксата за участие.

4.9. Организаторът приема за актуална посочената в регистрационната форма електронна поща от страна на Участника. В случай на провеждане на онлайн курсовете Ultimatum или The Tenses Mystery, или част от тях чрез комуникация по електронна поща, кореспонденцията между Организатор и Участник ще се извършва чрез електронната поща, посочена при регистрация.


5.
Условия и начин на провеждане на Ultimatum

5.1. Общи условия

5.1.1. Ultimatum се провежда дистанционно на интернет страница, достъпна от Участника на http://www.class.ultimatumenglish.com чрез потребителско име и парола, предоставени му от Организатора, или посредством кореспонденция между Организатора и Участника по електронна поща, като начинът на провеждане и комуникация е по усмотрение и избор на Организатора. Кореспонденцията с Организатора посредством електронна поща се осъществява на адрес coach@ultimatumenglish.com.

5.1.2. Кореспонденцията между страните се провежда само и единственно на английски език. Организаторът не се задължава да отговаря на въпроси и съобщения, получени на език, различен от английски.

5.1.3. Езикът на интерфейса на Учебната платформа е английски, както и всички публикувани материали в нея са достъпни само и единствено на английски език. Организаторът не се задължава да предоставя превод на материалите в Учебната платформа на други езици и не носи отговорност за невъзможност от страна на Участника да разбира предоставените на английски език материали и да разработва заданията към тях.

5.1.4. В рамките на 30, 60 или 90 дни, съгласно продължителността на курса, който Участникът е избрал, същият получава достъп до материали за самостоятелно обучение на английски език според график описан във всеки отделен курс. Материалите ще бъдат достъпни за Участника съобразно графика за всеки от курсовете в 09:00 часа Централно европейско време. Материалите, достъпни в Учебната платформа са под форма на презентации, кратки видеозаписи, текстови файлове и линкове към външни ресурси.

5.1.5. Освен материалите към всеки ден от Ultimatum, Участникът получава Задание за самостоятелна практика. Разработване на Заданията не е задължително за участие в Ultimatum.

5.2. Ценови пакети

5.2.1. При попълването на Заявка за участие, Участникът избира един от двата ценови пакета, посочени на Официалната страница на Организатора – Basic или Premium.

5.2.2. Ценови пакет Basic включва достъп до материали, публикувани в Учебната платформа и Задания към тях за срок 90 дена, считани от съответната начална дата.

5.2.3. Ценови пакет Premium включва:

- всичко, посоченото за пакет Basic в точка 5.2.2 и достъп до учебните материали за срок 180 дена, считани от съответната начална дата;

- проверка от страна на Организатора на предадените писмени Задания, която включва поправяне на граматически и правописни грешки. На проверка подлежат само предадените разработки, отговарящи на условията на Заданието, и предадени до изтичането на краен срок, посочен в точка 5.3.2. Проверката се осъществява в срок до 5 работни дена от крайния срок за предаване на съответното Задание;

- възможност за задаване на въпроси към Организатора чрез изпращане на съобщения през учебната платформа, които са свързани с граматика и лексика на английски език, с предоставяните материали и Заданията към тях. Въпросите и отговорите се осъществяват само и единствено на английски език. Максималният брой на въпроси, които всеки Участник може да зададе в рамки на Ultimatum, е 30 (тридесет). Въпросите могат да се задават в срок 30, 60 или 90 дни от началната дата на Ultimatum, съобразно избраната от Участника продължителност;

5.3. Условия за разработване на Задания

5.3.1. Условието на Заданието към материалите за съответния ден ще бъде достъпно от Участника в 09:00 часа Централно европейско време в дните съобразно графика на уроците от съответния курс.

5.3.2. За разработване на Задание Участникът разполага с 48 часа, които започват да текат от 09:00 часа Централно европейско време на деня, в който Заданието е станало видимо за Участника. С изтичането на 48-часовия период възможността за предаване на разработената от Участника задача се преустановява и предаването на разработката става невъзможно.

5.3.3. Заданията включват написването на есета на различни теми, гледане на видео материали, четене на материали в Интернет, записване на фото, видео и аудио материали с Участника, привличане на трети лица (по желание на Участника), и други. Участникът е запознат и дава съгласието си че част или всички материали, предоставени от него под формата на разработка на задание, могат да бъдат показани в Учебната платформа и да бъдат видими от другите Участници.

5.3.4. Разработеното Задание се предава през специално поле в Учебната платформа – като текст, прикачен файл или линк за файл, видео или аудио материал, публикувани на външна интернет-страница.

5.3.5. Разработените Задания се предават само и единственно на английски език.

5.3.6. Участникът няма право да копира или използва предадените от другите участници разработки, както и информация от Интернет, която не е обект на авторско право на Участника.

5.3.7. Съдържанието, което Участникът публикува, като разработените Задания и коментарите, които публикува под него, или под решенията или коментари, които другите участници са публикували, следва да не съдържат послание, изображение или каквото и да е друго съдържание, което: е порнографско, съдържа елементи на сексуално или друго насилие или противоречи по какъвто и да е друг начин на морала и добрите нрави; е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве или срещу правата и свободите на други граждани; е насочено срещу или накърнява доброто име на Организатора, или което и да е трето лице; съдържа заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека; пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; проповядва агресивна или недемократична идеология; нарушава права или свободи на човека; се отнася до търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация; нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други; противоречи на действащото законодателство в държавата на Организатора и на настоящите условия; е спам или реклама. Организаторът не носи отговорност за публикуваните от Участници или трети лица материали, описани в предходните изречения.

5.3.8. Участник, публикувал коментар, който по какъвто и да е начин нарушава изискванията по т. 5.3.6 и 5.3.7, ще бъде изключен от Ultimatum, и достъпът му до Учебната платформа прекратен, като заплатената такса за участие не се възстановява. Организаторът си запазва правото да не допуска и съответно да премахва от Учебната платформа и от Официалната Facebook страница на Организатора всички коментари и предадени Задания, които противоречат на правилата в т. 5.3.6 и 5.3.7.


6. Условия и начин на провеждане на курс The Tenses Mystery

6.1. Общи условия

6.1.1. The Tenses Mystery се провежда дистанционно на интернет страница, достъпна от Участника на http://www.class.ultimatumenglish.com чрез потребителско име и парола, предоставени му от Организатора, или посредством кореспонденция между Организатора и Участника по електронна поща, като начинът на провеждане и комуникация е по усмотрение и избор на Организатора. Кореспонденцията с Организатора посредством електронна поща се осъществява на адрес coach@ultimatumenglish.com.

6.1.2. Кореспонденцията между страните се провежда само и единственно на английски език. Организаторът не се задължава да отговаря на въпроси и съобщения, получени на език, различен от английски.

6.1.3. Езикът на интерфейса на Учебната платформа е английски, както и всички публикувани материали в нея са достъпни само и единствено на английски език. Организаторът не се задължава да предоставя превод на материалите в Учебната платформа на други езици и не носи отговорност за невъзможност от страна на Участника да разбира предоставените на английски език материали и да разработва заданията към тях.

6.1.4. След извършване на регистрация за курса и заплащане на таксата за участие, Участникът получава достъп до информационни материали в сферата на изучаване на английски език за срок от 90 дни. Материалите, достъпни в Учебната платформа са под форма на четири кратки презентации и осем теста за самостоятелна проверка на знанията.


7. Права и отговорности

7.1. Организаторът не поема отговорност за загуба или увреждане на данни, което може да доведе до загуба на записвания, закъснения или непълнота.

7.2. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в Ultimatum.

7.3. Организаторът има право да разпространява, променя, адаптира и използва цялото съдържание, предоставено от Участници в Учебната платформа.

7.4. Организаторът има право да ограничава достъпа до всички материали и курсове, които не са предназначени за публично ползване.

7.5. Организаторът има право да разпраща на участниците информация, свързана с провеждани от него курсове и други нови инициативи и др.


8. Авторско право

8.1. Всички материали, свързани с онлайн курсовете Ultimatum или The Tenses Mystery, предоставени от Организатора на Участника в Учебната платформа, на официалната си интернет страница или по друг начин, са обект на авторското право, което принадлежи на Организатора.

8.2. Участникът се задължава да не разпространява, по време на, който и да е от онлайн курсовете Ultimatum или The Tenses Mystery и след приключването им, по какъвто и да е начин публично или на трети лица и фирми материалите и Заданията, предоставени му във връзка с провеждането на курсовете. Участникът няма право от свое или от чуждо име да показва, рекламира, възпроизвежда, използва, съхранява, превежда, преработва, публично представя, и/или копира, изцяло или частично предоставените му материали, без предварителното писмено съгласие на Организатора.

8.3. Участникът, който наруши разпоредбите на точка 8.2, се отстранява от по-нататъшно участие, и достъпът му до Учебната платформа се преустановява, като заплатената такса за участие не се възстановява.


9. Лични данни

9.1. Включвайки се в онлайн курсовете Ultimatum или The Tenses Mystery, Участниците дават съгласието си и предоставят на Организатора доброволно личните си данни (име, мобилен телефон, имейл адрес или други), за цели, свързани с участието им в курсовете. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефонен номер за контакт и електронна поща по време и във връзка с онлайн курсовете Ultimatum или The Tense Mystery.

9.2. Всеки участник има право по всяко време да поиска от Организатора да заличи негови лични данни, като направи това писмено на адрес coach@ultimatumenglish.com, в резултат на което данните ще бъдат изтрити незабавно.

9.3. За участник, който иска данните му да бъдат заличени или блокирани по време, на който и да е от онлайн курсовете Ultimatum или The Tense Mystery, Организаторът автоматично приема, че участието му в съответния курс се прекратява.


10. Други

10.1. Спорове между Организатора и Участници се решават чрез постигане на взаимна договореност. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентния български съд.